• dc3bw

Úthlutunarreglur einstaklingsstyrkja úr Starfsmenntasjóði FFÍ

Úthlutunarreglur einstaklingsstyrkja úr Starfsmenntasjóði FFÍ

1. Félagsmaður í FFÍ sem unnið hefur í 12 mánuði hjá Icelandair eða Air Iceland Connect og greitt hefur verið af á þeim tíma getur sótt um styrk til símenntunar og/eða starfsnáms. Félagsmaður í fæðingar- eða foreldraorlofi getur nýtt sér áunnin rétt ef hann velur að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.
Félagsmaður í atvinnuleit heldur áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef hann velur að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.

2. Fylla þarf út umsóknareyðublað og skila gildri greiðslukvittun ásamt námsframvindu á skrifstofu FFÍ. Greiðslukvittun má ekki vera eldri en 12 mánaða. Umsókn þarf að berast innan 6 mánaða frá því að námi/námskeiði lauk. 

3. Úthlutun styrkja verður þrisvar sinnum á ári. 15. febrúar, 15. júní og 15. október.

Umsóknir þurfa að hafa borist fyrir fyrsta dag þess mánaðar sem úthlutað er til að hægt sé að afgreiða umsóknina í viðkomandi mánuði.

4.
4.1 Veittur er styrkur að upphæð allt að 80.000 kr. til náms/námskeiða hjá viðurkenndri menntastofnun sem ætlað er að bæta stöðu og/eða hæfni umsækjanda. Svo sem eininga til námsloka í háskóla, Diplomanáms, viðurkenningar, sbr. tölvunám eða annað sambærilegt starfstengt réttindanám. Fjallað verður um hverja umsókn fyrir sig áður en til úthlutunar kemur. Ef umsækjandi hefur fengið styrk úr sjóðnum á síðustu 12 mánuðum dregst sú upphæð frá styrknum.


4.2 Veittur er styrkur að upphæð allt að 40.000 kr. til tómstundanáms/-námskeiðis sem nýtist umsækjanda í starfi. Með umsókn skal fylgja greinargerð um að hvaða leyti umsækjandi telur námið nýtast í starfi. Ef umsækjandi hefur fengið styrk úr sjóðnum á síðustu 12 mánuðum dregst sú upphæð frá styrknum.Fjallað verður um hverja umsókn fyrir sig áður en til úthlutunar kemur.

4.3 Veittur er styrkur allt að 80.000 kr. til náms að eigin vali við starfslok sökum aldurs eða vegna ótímabærra starfsloka eftir 25 ára starf. Ef umsækjandi hefur fengið styrk úr sjóðnum á síðustu 12 mánuðum dregst sú upphæð frá styrknum. Styrkurinn er einungis veittur einu sinni. Fjallað verður um hverja umsókn fyrir sig áður en til úthlutunar kemur.

4.4 Veittur er styrkur allt að 25.000 kr. til almenns tómstundanáms/námskeiðis. Ef umsækjandi hefur fengið styrk úr sjóðnum á síðustu 12 mánuðum dregst sú upphæð frá styrknum. Styrkurinn er einungis veittur einu sinni. Fjallað verður um hverja umsókn fyrir sig áður en til úthlutunar kemur.

5. Hámarksstyrkur fyrir lið 4.1 er 80.000 kr. á 12 mánaða fresti, hámarksstyrkur fyrir lið 4.2 er 40.000 á 12 mánaða fresti. Hámarksstyrkur fyrir lið 4.3. er 80.000.- og er sá styrkur aðeins veittur einu sinni. Hámarkstyrkur fyrir lið 4.4 er 25.000 á 12 mánaða fresti. 

6. Styrkir verða einungis veittir að námi eða námskeiði loknu og að fyrir liggi vottorð frá viðkomandi stofnun um námslok. Sé um háskólanám að ræða þarf umsækjandi að sýna fram á a.m.k 45 eininga námsárangur áður en til styrkveitinga kemur. Undanþágur eru veittar frá þessari reglu þegar sótt er um námsstyrk við starfslok sökum aldurs eða vegna ótímabærra starfsloka eftir 25 ára starf (styrkur 4.3.) og vegna almennra tómstundastyrkja (styrkur 4.4.). þá þarf ekki að sýna fram á námslok/námskeiðslok. 

7. Stjórn Starfsmenntasjóðs FFÍ áskilur sér rétt til breytinga á reglum þessum án sérstaks fyrirvara. Reglurnar skulu taka mið af stöðu sjóðsins hverju sinni. Þeir umsækjendur sem fengið hafa vilyrði fyrir styrk falla ekki undir þetta ákvæði ef til breytinga á úthlutunarreglum kemur.

8. Stjórn sjóðsins er heimilt að móta starfsreglur skv. gr. 5.7. í reglugerð sjóðsins, eftir því sem reynsla og starfsemi sjóðsins gefur tilefni til.

 

Endurútgefið 28. nóvember 2018 

Reglugerð fyrir Starfsmenntasjóð FFÍ

1.gr

Nafn sjóðins og heimili

1.1 Sjóðurinn heitir Starfsmenntasjóður Flugfreyjufélags Íslands.

1.2 Sjóðurinn er stofnaður á grundvelli kjarasamnings milli Flugfreyjufélags Íslands (FFÍ) annars vegar og Samtaka atvinnulífsins (SA) fyrir hönd Icelandair og Flugfélags Íslands/Air Iceland Connect hins vegar dags. 1. desember 2004.

1.3 Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík

2.gr

Markmið sjóðsins

2.1 Markmið sjóðsins er að auka hæfni og menntun félaga í Flugfreyjufélagi Íslands.

3.gr

Verkefni sjóðsins

3.1 Verkefni sjóðsins eru:

a) að veita fjárhagslega styrki til félaga vegna endur- og símenntunar.

b) kostun námskeiðshalds

4.gr

Tekjur sjóðsins

4.1 Samningsbundin gjöld atvinnurekenda til sjóðsins af launum starfsmanna. 0.20 % af launum frá 1. júní 2008.

4.2 Vaxtatekjur.

4.3 Aðrir styrkir. t.d frá öðrum sjóðum FFÍ að fengnu samþykki aðalfundar.

5.gr

Stjórn sjóðsins

5.1 Stjórn sjóðsins er skipuð 2 aðilum frá FFÍ og 2 frá SA (1 aðila frá Icelandair og 1 aðila frá Flugfélagi Íslands/Air Iceland Connect). Frá 1. júní 2009 til 3 ára og síðan til 2 ára í senn.

Forfallist stjórnarmaður skal skipa annan í hans stað.

5.2 Stjórn sjóðsins skiptir með sér verkum.

5.3 Stjórn sjóðsins ber ábyrgð á innheimtu, úthlutun og öðrum fjárreiðum sjóðsins.

5.4 Sjóðurinn greiðir allan kostnað sem af starfsemi hans leiðir.

5.5 Ekki skal greitt sérstaklega fyrir stjórnarsetu.

5.6 Stjórn sjóðsins er heimilt að fela aðila umsjón með daglegum rekstri sjóðsins, s.s. innheimtu iðgjalda, greiðslu styrkja, móttöku umsókna, fjármálum o.s.frv.

5.7 Stjórn sjóðins setur reglur um úthlutun styrkja og skal stjórn sjóðsins heimilt að endurskoða úthlutunarreglur eftir umfangi og stærð sjóðsins hverju sinni. Sjá úthlutunarreglur.

6.gr

Aðalfundur, Reikningar og endurskoðun

6.1 Aðalfund starfsmenntasjóðs FFÍ skal halda fyrir lok maí ár hvert. 

6.2 Hlutverk aðalfundar skal vera að:

a. Samþykkja ársreikninga.

b. Staðfesta skipun nýrrar stjórnar sbr. 5. gr.

c. Afgreiða breytingar á reglugerðinni.

d. Staðfesta endanlega úthlutunarreglur og breytingar á þeim.

6.3 Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram áritaðir af löggildum endurskoðanda fyrir aðalfund ár hvert. Reikningar skulu sendir til stofnaðila. Reikningsár sjóðsins er frá 1. janúar til 31. desember.

7.gr

Ávöxtun sjóðsins

7.1 Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti:

a) í ríkisskuldabréfum, í skuldabréfum sem eru tryggð með ábyrgð ríkissjóðs

b) í bönkum og sparisjóðum

c) á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan.

8.gr

Réttur til einstaklingsstyrkja

8.1 Rétt til styrks úr sjóðnum eiga þeir sem eru félagar í Flugfreyjufélagi Íslands og greitt hefur verið af í a.m.k í 12 mánuði.Félagsmenn í fæðingar- eða foreldraorlofi geta nýtt sér áunnin rétt ef þau velja að greiða stéttarfélagsgjöld á meðan á orlofi stendur.
Félagsmenn í atvinnuleit halda áunnum rétti sínum eins og hann var við starfslok ef þeir velja að greiða stéttarfélagsgjöld af atvinnuleysisbótum.

8.2 Réttur til greiðslu úr sjóðnum fellur niður 6 mánuðum eftir að viðkomandi hættir störfum á samningssviði sjóðsins.

9.gr

Úthlutunarreglur

9.1 Stjórn sjóðsins setur nánari reglur um úthlutun einstaklingsstyrkja úr sjóðnum og er stjórninni heimilt að endurskoða úthlutunarreglurnar að teknu tilliti til stöðu og afkomu sjóðsins hverju sinni.

10.gr
Breytingar á reglugerð og slit sjóðsins

10.1 Breytingar á reglugerð sjóðsins skulu afgreiddar á aðalfundi Starfsmenntasjóðs og þarf samþykki þeirra sem aðild eiga að sjóðnum.

10.2 Ákvörðun um sameiningu við aðra sjóði og/eða slit sjóðsins og ráðstöfun eigna hans þarf samþykki þeirra sem aðild eiga að sjóðnum.

Reglugerð þessi var samþykkt á aðalfundi Starfsmenntasjóðs, 28. nóvember 2018.